Regulamin sklepu internetowego obowiązuje od dnia 07.04.2021 r., przy czym niniejsza wersja Regulaminu została opublikowana w dniu 06.04.2021 r.

SPIS TREŚCI

POSTANOWIENIA OGÓLNE
USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
CENY
WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY
SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
REKLAMACJA PRODUKTU LUB USŁUGI
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I PRYWATNOŚCI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.creamy.pl, prowadzony jest przez CREAMY Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-020), przy ul. Chmielna 6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000541871, NIP: 7010462970, REGON: 360748640, BDO: 000363212, adres poczty elektronicznej: sklep@creamy.pl
1.2. Administratorem danych osobowych Klientów jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak podania tych danych uniemożliwi utworzenie Konta i składanie Zamówień. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
1.3. Definicje:
1.3.1. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
1.3.2. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków umowy, w tym sposobu dostawy i płatności, bez konieczności wypełniania Formularza Rejestracji.
1.3.3. KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która złożyła lub zamierza złożyć Zamówienie.
1.3.4. KONSUMENT – Klient dokonujący z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
1.3.5. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta gromadząca dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
1.3.6. PRODUKTY – produkty sprzedawane za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
1.3.7. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
1.3.8. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.creamy.pl.
1.3.9. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – CREAMY Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-020), przy ul. Chmielna 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000541871, , NIP: 7010462970, REGON: 360748640, adres poczty elektronicznej: sklep@creamy.pl.
1.3.10. USŁUGA – usługa mieszania Produktów zamówionych w Sklepie Internetowym według zleconej przez Klienta receptury.
1.3.11. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
1.3.12. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Produktu lub sprzedaży Produktu oraz świadczenia Usługi.
1.4. Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest wyłącznie przy pomocy urządzenia posiadającego dostęp do sieci Internet, np. komputer, laptop, tablet, smartfon. Serwis gwarantuje prawidłowe funkcjonowanie w przeglądarkach Safari, Chrome, Edge, Firefox lub Opera.
1.5. Klient powinien korzystać z oprogramowania zabezpieczającego jego urządzenie przed działaniami niepożądanymi ze strony osób trzecich.
1.6. Korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego może być uzależnione od instalacji typu Java, Java Script oraz akceptacji plików cookies.
1.7. Zasady wykorzystywania plików cookies w ramach Sklepu Internetowego określa Polityka prywatności.
1.8. Klient zobowiązuje się korzystać ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem, wyłącznie w sposób zgodny z prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami i Regulaminem.
1.9. Zabronione są wszelkie czynności, które wprost nie są dozwolone przez Regulamin lub przepisy prawa, a w szczególności takie, które destabilizowałyby pracę Sklepu Internetowego, utrudniałyby dostęp do niego lub korzystanie z niego. Zabronione jest podejmowanie innych działań na szkodę Usługodawcy lub innych Klientów lub zagrażających ich prawom lub interesom.
1.10. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby Sklep internetowy działał w sposób ciągły. Usługodawca zastrzega, że dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego niezbędne jest prowadzenie napraw, konserwacji, przeglądów, ulepszeń, zmian Sklepu Internetowego lub jego elementów. Usługodawca uprzedza, że w czasie dokonywania wspomnianych czynności, dostęp do wszystkich lub niektórych funkcjonalności Sklepu Internetowego może być wyłączony lub ograniczony. O zaplanowanych przez Usługodawcę przerwach technicznych i czasie ich trwania, Usługodawca będzie informował Klientów poprzez dostępne środki, w szczególności poprzez umieszczanie komunikatów pod adresem, na którym Sklep Internetowy jest umieszczony. O przerwach technicznych nieplanowanych przez Usługodawcę, Usługodawca powiadomi niezwłocznie w dostępnym trybie.

USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
2.1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia.
2.1.1. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Klienta – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) wybraniu hasła i loginu, (3) zaakceptowaniu Regulaminu i Polityki prywatności, (4) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, (5) kliknięciu pola “Załóż konto” oraz (6) potwierdzeniu utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej.
Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@creamy.pl lub też pisemnie na adres: ul. Chmielna 6, 00-020 Warszawa.
2.1.2. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia możliwe jest po dodaniu przez Klienta produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym, następnie wypełnieniu Formularza Zamówienia i kliknięciu pola “Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta: imienia i nazwisko/nazwa firmy, adresu zamieszkania, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących umowy: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności.
Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta.
2.2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu lub Usługi, która została wskazana w pkt. 7 Regulaminu) Klient może składać: pisemnie na adres: ul. Chmielna 6, 00-020 Warszawa lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@creamy.pl;
2.2.1. W opisie reklamacji Klient powinien podać: informację i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności szczegółowy opis i datę wystąpienia nieprawidłowości; żądanie; oraz dane kontaktowe składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
2.2.2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Usługodawca zwróci się do Klienta składającego reklamację z prośbą o ich uzupełnienie w określonym zakresie.
2.2.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres e-mail wskazany w reklamacji.

CENY
3.1. Ceny Produktów i Usługi są umieszczone przy ich opisie.
3.2. Ceny Produktów i Usługi wiążą Sprzedawcę w chwili składania Zamówienia przez Klienta.
3.3. Ceny uwidocznione na stronie Sklepu Internetowego podane są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług (VAT).
3.4. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, Usługi, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia.

WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY
4.1. Zawarcie umowy między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym.
4.2. Procedura zawarcia umowy w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień:
4.2.1. Zawarcie umowy między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia oznacza złożenie przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży określonych Produktów lub umowy o świadczenie Usługi.
4.2.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.
4.2.3. Sprzedawca zastrzega sobie do momentu przyjęcia Zamówienia, prawo odmowy realizacji Zamówienia z uzasadnionej przyczyny, w tym w szczególności z uwagi na wyczerpanie zapasów Produktów. W takim przypadku Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o odmowie realizacji Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej i niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, zwróci Klientowi wpłacone przez niego w związku z Zamówieniem środki pieniężne.
4.2.4. Przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Z chwilą przyjęcia Zamówienia zostaje zawarta umowa między Klientem, a Sprzedawcą, obejmująca przedmiot Zamówienia.
4.2.5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej umowy następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 4.2.2. Regulaminu. Treść umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.
4.2.6. Informacje o Produktach i Usłudze dostępnej w Sklepie Internetowym stanowią zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
4.3. W celach statystycznych dla wewnętrznych potrzeb Administratora – w tym wypadku podstawą przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zbieraniu informacji umożliwiających rozwijanie działalności i dostosowywanie usług do potrzeb Użytkowników Sklepu.

SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
5.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu umowy:
5.1.1. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
5.1.2. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.
5.1.3. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy
– numer konta: 72 1030 0019 0109 8503 3002 6879
5.1.4. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, za pośrednictwem:
5.1.4.1. serwisu Bluemedia.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na stronie internetowej http://www.bluemedia.pl.
5.1.4.1.1 Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Bluemedia.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:
5.1.4.1.1. BlueMedia.pl – spółka Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie (adres siedziby: ul. Powstańców Warszawy 6 81-718 Sopot), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000320590, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, kapitał zakładowy w wysokości 2.000.000 zł w całości opłacony, NIP: 5851351185.
5.1.4.2. PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
5.2 Termin płatności:
5.2.1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem lub płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. W takim przypadku realizacja zamówienia nastąpi po dokonaniu płatności.
5.2.2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki albo płatności gotówką przy odbiorze osobistym, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
6.1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), Szwajcarii oraz USA.
6.2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że umowa stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia.
6.3. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
6.4. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
6.4.1. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.
6.4.2. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Chmielna 6, 00-020 Warszawa – od poniedziałku do piątku, w godzinach od 11.00 do 19.00 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni zamknięcia sklepu stacjonarnego).
6.5. Termin wysłania Produktu do Klienta wynosi do 7 dni roboczych, chyba że w opisie danego produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem wysłania jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 14 dni roboczych. Początek biegu terminu wysłania produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
6.5.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.
6.5.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem – od dnia zawarcia umowy.
6.6. Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta – w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 5 dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 14 dni roboczych. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę. Początek biegu terminu gotowości produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:
6.6.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne – od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.
6.6.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia umowy.
6.7. W przypadku gdy Konsument zamówi Usługę, terminy określone w punktach 6.5 i 6.6 ulegają wydłużeniu o 14 dni, chyba że Konsument wyrazi wyraźną zgodę na realizację Usługi w całości, pomimo utraty prawa odstąpienia od umowy.

REKLAMACJA PRODUKTU LUB USŁUGI
7.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
7.2. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta pisemnie na adres: ul. Chmielna 6, 00-020 Warszawa lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@creamy.pl.
7.3. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności szczegółowego opisu i daty wystąpienia wady; żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy; oraz danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Formularz oświadczenia jest dostępny do pobrania TUTAJ.  Sprzedawca zastrzega przy tym, iż ponieważ przedmiotem umowy jest sprzedaż kosmetyków naturalnych, które są bezzapachowe lub wzbogacane substancjami naturalnymi, co odróżnia je zapachem od kosmetyków konwencjonalnych, reklamacje ze względu na zapach nie będą rozpatrywane na korzyść Klienta.
7.4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Usługodawca zwróci się do Klienta składającego reklamację z prośbą o ich uzupełnienie w określonym zakresie.
7.5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres e-mail wskazany w reklamacji.
7.6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć produkt wadliwy na adres: ul. Chmielna 6, 00-020 Warszawa.
7.7. Sprzedawca nie udziela gwarancji na sprzedawane za pośrednictwem Sklepu Internetowego Produkty.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
8.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone pisemnie na adres: ul. Chmielna 6, 00-020 Warszawa lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@creamy.pl. Sprzedawca zastrzega, że zwrotowi nie podlegają produkty, które posiadają jakiekolwiek oznaki używania (odnosi się to także do opakowania).
8.2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest w pkt. 10 Regulaminu oraz na stronie Sklepu Internetowego w zakładce dotyczącej odstąpienia od umowy. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
8.3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
8.3.1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z produktów.
8.3.2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
8.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
8.5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8.6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić produkt na adres: ul. Chmielna 6, 00-020 Warszawa.
8.7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
8.8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
8.8.1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
8.8.2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.
8.9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
8.9.1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
8.9.2. w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
8.9.3. w której przedmiotem świadczenia jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
8.9.4. w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I PRYWATNOŚCI
9.1. Składając Zamówienie (w szczególności wypełniając interaktywny formularz) Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi umowy sprzedaży Towaru przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
9.2. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży Towaru.
9.3. Klient zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
9.4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia sprzedaż Towaru Klientowi. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce „Polityka prywatności” na stronie Sklepu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
10.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
10.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. W przypadku wprowadzenia zmian do Regulaminu, Usługodawca poinformuje o tym fakcie Klientów w drodze komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej Sklepu Internetowego, wiadomości wysłanej na adresy e-mail Klientów lub w inny, zwyczajowo przyjęty sposób, na co najmniej 14 dni przed planowanym wejściem zmian w życie. Zmiany nie mają wpływu na realizację Zamówień złożonych przed ich wejściem w życie.
10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.; ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY przykładowy wzór do pobrania >>tutaj<<(ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)
– Adresat:

CREAMY Sp. z o.o.
ul. Chmielna 6,
00-020 Warszawa
www.creamy.pl
sklep@creamy.pl

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić.

Czy chcesz otrzymywać wiadomości (m. in. E-maile, SMS-y, MMS-y, newslettery) o nowych promocjach, produktach, akcjach i wydarzeniach środkami komunikacji elektronicznej?

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych tj. informacji o promocjach, produktach, akcjach i wydarzeniach Creamy sp. z o.o., za pomocą środków komunikacji elektronicznej na podany adres e-mail lub na podany numer telefonu.

Zgoda na otrzymywanie informacji o nowych promocjach, produktach, akcjach i wydarzeniach środkami komunikacji elektronicznej.

Czy chcesz otrzymywać wiadomości (m. in. E-maile, SMS-y, MMS-y, newslettery) o nowych promocjach, produktach, akcjach i wydarzeniach środkami komunikacji elektronicznej?

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych, tj. informacji o promocjach, produktach, akcjach i wydarzeniach Creamy sp. z o.o., za pomocą środków komunikacji elektronicznej na podany adres e-mail lub na podany numer telefonu.

Zgoda obejmuje zgodę na przekazywanie informacji o aktualnych promocjach i ofertach Creamy sp. z o.o., a także o wydarzeniach i akcjach marketingowych organizowanych przez Creamy sp. z o.o.
2. Uczestnik będzie otrzymywał wskazane informacje o charakterze marketingowym za pomocą wybranych przez niego środków komunikacji. Informacje mogą być przesyłane na adres pocztowy, adres e-mail oraz na numer telefonu – w zależności od preferencji Uczestnika i uprzednio wybranego kanału komunikacji.
3. Uczestnik powinien powiadomić Organizatora o każdej zmianie swoich danych osobowych lub kontaktowych podanych w Formularzu Zgłoszeniowym.
4. Administratorem danych osobowych Uczestników Programu jest Creamy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody w celach marketingowych.
5. Dane mogą być również przetwarzane w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora, np. w przypadku dochodzenia roszczeń przez Uczestnika.
6. Dane osobowe Uczestnika przekazywane są dobrowolnie. Dane osobowe Uczestnika nie będą udostępniane osobom trzecim, chyba że obowiązek udostępnienia będzie wynikał z przepisów prawa lub Uczestnik wyrazi na to zgodę.
7. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez okres przesyłania informacji handlowych, a w przypadku wyrażenia zgody – do czasu jej wycofania.
8. Uczestnikowi przysługuje prawo do żądania:
a) sprostowania (poprawiania);
b) usunięcia;
c) ograniczenia przetwarzania;
d) przeniesienia;
e) dostępu / wglądu do przekazanych danych osobowych.
9. Uczestnik może cofnąć w dowolnym momencie zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych.
Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, takiego jak Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy:
a) zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją Uczestnika, a przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu lub
b) dane przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.