Regulamin „Testerki – ujędrnienie twarzy w 7 dni – wyzwanie automasażu / jogi twarzy”

§1 Postanowienia ogólne

1.Organizatorem akcji „Testerki – ujędrnienie twarzy w 7 dni – wyzwanie automasażu / jogi twarzy” organizowanej drogą mailową i telefoniczą jest CREAMY Sp. z.o.o., z siedzibą przy ul. Chmielnej 6, 00-020 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 541871, NIP: 360-74-86-40, BDO: 000363212, zwany dalej Creamy

2. Fundatorem nagród w akcji jest Creamy.

3.Akcja Organizowana jest drogą mailową oraz telefoniczną, dotyczy Creamy Club.

4. Udział w konkursie jest nieodpłatny.

5. Akcja trwa od dn. 24.03.2021 r. do dn. 10.04.2021 r. W wyjątkowych sytuacjach Organizator akcji może przedłużyć lub przerwać trwanie akcji, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników akcji w kanałach wskazanych w § 1 pkt. 1 Regulaminu.

§2 Uczestnicy

1.Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby niepełnoletnie albo nieposiadające pełnej zdolności prawnej z innych przyczyn, które mogą wziąć udział w konkursie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

2. Uczestnik biorąc udział w akcji wyraża zgodę na to, że jego opinia oraz ewentualne zdjęcia/relacje z akcji „Testerki – Ujędrnienie twarzy w 7 dni – wyzwanie automasażu / jogi twarzy” mogą być wykorzystana przez Creamy w celach marketingowych – np. poprzez udostępnienie na Facebooku i/lub Instagramie, bądź stworzenie na Facebooku i/lub Instagramie postu sponsorowanego z użyciem opinii”

3. Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, że akceptuje postanowienia Regulaminu,

§3 Zasady akcji

1.Aby wziąć udział w akcji należy

  • wypełnić formularz zgłoszeniowy, oraz odpowiedzieć na pytanie „Jak wygląda Twoja wiosenna regeneracja?”. Na tej podstawie zespół Creamy wybierze najciekawsze odpowiedzi i na tej podstawie wyłonione zostaną laureatki, które zostaną testerkami.
  • testerki otrzymają link do nagrań związanych z masażem twarzy oraz zestaw kosmetyków naturalnych Creamy, tj. olejek myjący, hydrolat oraz olej 30ml; na tej podstawie testerki zobowiązują się wysłać opinię o nagraniach. Opinie zostaną wysłane drogą mailową na adres sklepy@creamy.pl lub marketing@creamy.pl do dnia 9.04.2021r.
  • Każdy użytkownik jest uprawniony do wysłania jednego zgłoszenia.

2. Akcja przebiega następująco:

I etap

  • w dn. 24.03.2021 r. do dn. 29.03.2021 r. można nadsyłać uzupełniony formularz zgłoszeniowy https://forms.gle/gDnVUApKiTUjMNE76.
  • Do 30.03.2021 r. Organizator zdecyduje o które zgłoszenia przechodzą dalej.
  • Kryterium oceny zgłoszeń jest kreatywność opublikowanych odpowiedzi na pytanie „Jak wygląda Twoja wiosenna regeneracja? Opowiedz nam w kilku zdaniach :)”
  • Organizator zastrzega sobie, iż odezwie się tylko do osób, których zgłoszenia przechodzą do drugiego etapu.

II etap:

  • Do 31.03. 2021 r. osoby, które przeszły do II etapu otrzymają drogą mailową oraz telefoniczną potwierdzenie udziału w teście. Ponadto drogą mailową otrzymają link do filmów oraz na wskazany przez siebie adres korespondencyjny  zostanie przesłany zestaw kosmetyków.
  • Do dn. 10.03.2021 r. uczestniczy II etapu zobowiązują się przesłać opinię na temat filmów, na podstawie, których wykonywały masaż twarzy/jogę twarzy. Opinia powinna zostać przesłana drogą mailową.

§4 Nagrody

 1. Spośród wszystkich zgłoszeń, do II etapu zostanie wybranych 20 osób, które odpowiedziały najbardziej kreatywnie na pytanie. Laureaci otrzymają: dostęp do wyzwania o wartości 29zł, olejek myjący o wartości 79 zł, hydrolat o wartości 49zł oraz olej 30ml w cenie 29-79 zł. Łączna wartość nagrody to 186 zł. Kosmetyki zostaną dobrane do rodzaju cery zwycięzcy. Dostęp do wyzwania zostanie wysłany mailem, natomiast kosmetyki zostaną przesłane do zwycięzców kurierem na adres przekazany przez zwycięzców w formularzu zgłoszeniowym. Organizator pokrywam koszt dostawy na terenie Polski.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych nagród spoza puli.
 3. Każdy z Laureatów zobowiązany jest do skontaktowania się z Organizatorem drogą mailową lub telefoniczną. Nieskontaktowanie się przez Laureata w terminie do 1.05.2021r oznacza rezygnację Laureata z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.
 4. W przypadku, w którym Laureat jest niepełnoletni lub nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych z innych przyczyn, zgoda przedstawiciela ustawowego na udział tego Laureata w konkursie oraz odebranie przez niego nagrody, musi zostać doręczona na piśmie na adres Organizatora w terminie 10 dni od dnia otrzymania przez Laureata wiadomości o nagrodzie.

§5 Prawa Autorskie i inne

 1. Przystępując do akcji, użytkownik oświadcza, że jest autorem i posiada prawa autorskie majątkowe do swojej pracy, którą przesyłają w ramach akcji, oraz że nie narusza ona praw osób trzecich.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji kont użytkowników, prac i komentarzy oraz do usuwania ich bez podania przyczyny. §5 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
 3. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich lub innych praw osób trzecich oraz innych naruszeń Regulaminu Konkursu i Regulaminu Facebooka, Organizator może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu zgłoszenia w konkursie.
 4. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.

§6 Wizerunek.

 1. Zwycięzcy I etapu akcji wyrażają zgodę na nieodpłatne publikowanie treści przesłanych w zakresie akcji „Testerki – ujędrnienie twarzy w 7 dni – wyzwanie automasażu / jogi twarzy” przez Creamy, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. 1994 r. Nr 24 poz. 83). Zwycięzca konkursu jednocześnie oświadcza, że zgoda dotyczy rozpowszechniania przez Creamy jego wizerunku w formie fotografii, relacji InstaStories, które może być realizowane na fanpage’u https://www.facebook.com/CreamyKosmetykiNaturalne /, na profilu https://www.instagram.com/creamy.skin.care/ oraz w formie postu sponsorowanego na Facebooku i Instagramie, bez ograniczeń czasowych.

§7 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu podanych w ramach konkursu „Idealny wieczór z HYDRO RCIE i CHERISH ME” jest CREAMY Sp. z.o.o., z siedzibą przy ul. Chmielnej 6, 00-020 Warszawa, zwany dalej Creamy.
 2. Kontakt do powołanego przez Creamy inspektora ochrony danych jest pod adresem e-mail inspektorochronydanych@creamy.pl lub pod adresem siedziby administratora.
 3. Podane dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO),
 • art. 6 ust 1. lit b) udziałem w Akcji „Testerki – ujędrnienie twarzy w 7 dni – wyzwanie automasażu / jogi twarzy”
 • art. 6 ust 1. lit a) udzieleniem zgody na publikowanie wizerunku,
 1. Podane dane będą przechowywane przez okres trwania Akcji, a po jego zakończeniu przez okres publikowania zdjęć/relacji InstaStories przez Creamy.
 2. Uczestnik akcji, który podał swoje dane, posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania (sprostowania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w konkursie, w przypadku nie podania danych nie będzie możliwy udział w konkursie.

 

§8 Reklamacje i postanowienia końcowe

 1. Reklamacje związane z konkursem mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, listem poleconym na adres Organizatora tj. Creamy sp. z o. o. ul. Chmielna 6, 00-020 Warszawa, z dopiskiem “Reklamacja” w terminie 7 dni od zaistnienia podstawy reklamacji, lecz nie później niż do 20.04.2021 r. Reklamacje nadesłane pod tym czasie nie będą rozpatrywane.
 2. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu, w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji. Za przekazanie odpowiedzi na reklamację w terminie uznaje się [np. wysłanie listu poleconego lub maila z odpowiedzią w tym terminie]. Organizator może wymagać dodatkowych oświadczeń od użytkownika w celu uprawdopodobnienia podstawy reklamacji.
 3. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji podejmowane będą w formie pisemnej.
 4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
 5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.