Polityka prywatności / informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), firma CREAMY Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-020), przy ul. Chmielnej 6, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000541871, NIP 7010462970, REGON 360748640 (dalej: „Administrator”) przetwarza Pana/Pani dane osobowe w rozumieniu RODO.

W związku ze zmianą przepisów prawa dotyczących przetwarzania danych osobowych, celem wypełnienia obowiązku informacyjnego określonego art. 13 RODO informujemy, że:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest firma CREAMY Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-020), przy ul. Chmielnej 6 , wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000541871, NIP 7010462970, REGON 360748640.

2) Z Administratorem można się kontaktować:

– pisemnie na adres: CREAMY Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-020), przy ul. Chmielnej 6,

– mailowo na adres: sklep@creamy.pl.

3) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się:

– pisemnie na adres: ul. Chmielna 6, 00-020 Warszawa lub

– mailowo na adres: inspektorochronydanych@creamy.pl

4) Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej Administratora, w szczególności zawierania i wykonywania umów sprzedaży towarów, realizacji umów i porozumień dotyczących sprzedaży towarów, przesyłania powiadomień o realizacji zamówień, realizacji procesu reklamacji oraz zapewnienia prawidłowej obsługi klienta, dopasowania oferty reklamowej do potrzeb klientów, prezentacji reklam i przesyłania informacji handlowych, obsługi zgłoszeń i reklamacji, wyrażenia publicznej opinii o zakupionych towarach, umożliwienia kontaktu pomiędzy kupującymi a sprzedającym, wykonywania obowiązków rozliczeniowo-podatkowych, archiwalnych (dowodowych), na potrzeby ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącymi realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

5) Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe mogą podlegać automatycznemu profilowaniu, w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji usług reklamowych i marketingowych oraz podjęcia decyzji o udzieleniu Pani/Panu rabatu sprzedażowego. W ramach profilowania analizowane mogą być przede wszystkim Pani/Pana wcześniejsze decyzje zakupowe, w oparciu o które będziemy podejmować próby dopasowania przyszłej oferty. Profilowanie pozwala nam także na udzielenie odpowiedniego rabatu, którego przyznanie oraz wysokość zależne są w szczególności od zgromadzonych i opracowanych danych dotyczących Pana/Pani osoby.

6) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych może być wyrażona przez Pana/Panią zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), konieczność podjęcia działań na Pana/Pani żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub też cele związane z prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest konieczność oferowania klientom możliwie najlepszej jakości obsługi, dopasowania oferty towarów do potrzeb i oczekiwań kupujących, prowadzenie działań marketingowych, promocyjnych i reklamowych, działań analitycznych, archiwalnych, ewentualnej ochrony przed roszczeniami.

7) Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem w wykonywaniu zadań określonych w pkt. 4, w szczególności przedsiębiorstwa świadczące usługi w zakresie dostawy towarów (kurierzy), obsługujące procesy niezbędne do przesyłania powiadomień o realizacji zamówień, usługodawcy świadczący usługi reklamowe i marketingowe, firmy informatyczne, pracownicy i współpracownicy Administratora, a także w zakresie rozliczeń i wypełniania obowiązków podatkowych.

8) Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacji międzynarodowych, jednak wyłącznie do podmiotów, które zapewniają odpowiednie zabezpieczenia oraz gwarantują prawa osób, których dane dotyczą i skuteczne środki ochrony prawnej. W szczególności obejmuje to korzystanie przez Administratora z usług świadczonych przez Google oraz Facebook, w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych w pkt. 4.

9) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora nie dłużej niż przez okres niezbędny do należytego świadczenia usług lub w innych celach wskazanych w pkt. 4 i 5 powyżej. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

10) Ma Pan/Pani prawo do:

– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, – żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych, – żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, – wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego, – wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec profilowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim, – cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, – wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczące jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

11) Informujemy, że nie ma Pan/Pani ustawowego obowiązku podania danych osobowych, jednakże obowiązek ten może wynikać z przepisów szczególnych. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być w szczególności brak możliwości świadczenia usług na Pana/Pani rzecz, w szczególności brak możliwości zawarcia umowy sprzedaży towarów.

12) Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje dane w zakresie: imię i nazwisko, nazwa długa klienta obejmująca imię i nazwisko i nazwę działalności, firmę, skróconą nazwę, adres obejmujący miasto, kod pocztowy, ulicę, numer lokalu, NIP, adres e-mail, fax, nr telefonu do kontaktu.

13) Przetwarzanie danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

14) CREAMY Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-020), przy ul. Chmielnej 6 nie zamierza przetwarzać Pana/Pani danych osobowych w innym celu niż wskazany w niniejszej informacji.