(dalej: „Regulamin”)

§1. Organizator 

Organizatorami niniejszego konkursu (dalej: „Konkurs”) są : 

Organizatorem konkursu nr 1 jest Firma Skingood Garden UG, z siedzibą w Berlinie, Friedrichstrasse 79, 10117 Berlin, DE815844710, która przeprowadza Konkurs we własnym imieniu i na własną rzecz, jak również zapewnia własne nagrody (dalej: „Organizatorem 1 ”).

oraz

Organizatorem konkursu nr 2 jest Creamy sp z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 6, 00-020 Warszawa, NIP: 701 046 2970, która przeprowadza Konkurs we własnym imieniu i na własną rzecz, jak również zapewnia własne nagrody

zwani wszyscy razem „Organizatorami” 

 1. Organizatorzy oświadczają, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany, powiązany ani przeprowadzany przez serwis społecznościowy Instagram/Facebook. Serwis społecznościowy Instagram/Facebook nie ponosi odpowiedzialności za niniejszy Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatorów.
 2. Organizatorzy są równorzędnymi organizatorami przedmiotowego konkursu, którzy w ramach jednej, wspólnej akcji promocyjno-reklamowej ogłaszają i przeprowadzają przedmiotowy konkurs, jak też każdy z organizatorów we własnym zakresie i na własny koszt odpowiada za prawidłowe, terminowe oraz zgodne z regulaminem wydanie nagrody zwycięzcom.
 3. Organizatorzy nie są podmiotami powiązanymi. Każdy z organizatorów działa we własnym imieniu i na rzecz własnego przedsiębiorstwa, a niniejszy konkurs jest jedynie wspólną akcją związaną z promocją i reklamą produktów / towarów znajdujących się w ofercie sprzedaży Organizatorów mającą na celu dotarcie do jak największej grupy osób, klientów, w tym rozpowszechnianie informacji o produktach Organizatorów celem zachęcania nabywców do dalszej współpracy, powrotu i ponownego kupowania towarów znajdujących się w ofercie Organizatorów, co ma na celu zwiększenia sprzedaży firm u każdego z organizatorów.
 4. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki osób biorących udział w Konkursie. Konkurs to przedsięwzięcie charakteryzujące się istnieniem elementu współzawodnictwa w celu osiągnięcia jak najlepszego rezultatu. Konkurs to postępowanie mające na celu wyłonienie zwycięzcy bądź kilku zwycięzców spośród grupy najlepszych uczestników spełniających określone kryteria.
 • §2. Postanowienia Ogólne 
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursach organizowanych na Facebooku oraz Instagramie.
 2. Konkurs jest prowadzony za pośrednictwem strony internetowej pod adresem: https://www.facebook.com/skingoodgardenPL lub/oraz https://www.instagram.com/skingood.pl/ (dalej „Strona”).

Oraz ze strony Organizatora 2:

https://www.facebook.com/CreamyKosmetykiNaturalne

https://www.instagram.com/creamy.skin.care/

 1. Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Konkurs rozpoczyna się dnia 27.05.2021 r. godz. 16:00, a kończy się dnia 31.05.2021 r. o godz. 18:00:00 czasu polskiego.
 3. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez portal Facebook lub inne portale z nim związane. Portal Facebook/ Instagram jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności przez każdego uczestnika konkursu.
 • §3. Warunki udziału w konkursie 
 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 2. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego), zwana dalej Uczestnikiem, która:
 3. zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 4. posiada konto w serwisie Instagram,
 5. wykona Zadanie Konkursowe,
 6. ukończyła lat trzynaście (dalej: „Uczestnik”), z zastrzeżeniem, iż osoba, która nie ukończyła lat 18 może brać udział w konkursie za zgodą jej przedstawicieli ustawowych.
 7. Spełnienie warunków, o których mowa w §3. ust. 2 powyżej, stanowi formalne zgłoszenie Uczestnika do Konkursu (dalej: „Zgłoszenie”). Uczestnik może dokonać wielu Zgłoszeń w trakcie trwania Konkursu. Jeden uczestnik może wygrać podczas trwania całego Konkursu tylko raz.
 8. Celem wzięcia udziału w Konkursie, w czasie jego trwania, Uczestnik zamieści w komentarzu pod postem “3 cechy Twojej codziennej, holistycznej pielęgnacji” (dalej: Zadanie Konkursowe).
 9. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatorów oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatorów przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
 10. Z zastrzeżeniem pozostałych warunków określonych w Regulaminie, Zgłoszenie Konkursowe musi spełniać następujące warunki:
 11. Nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, obscenicznych lub treści sprzecznych z prawem,
 12. Nie może naruszać praw osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku,
 13. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora, że Zgłoszenie Konkursowe nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych w niniejszym

Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo nie uwzględnienia

Uczestnika, który w ramach zgłoszenia je zaproponował, przy rozstrzygnięciu Konkursu.

 • §4 .Rozstrzygnięcie Konkursu i Nagrody 
 1. Opublikowane wypowiedzi zostaną poddane ocenie Komisji.
 2. Po zakończeniu Konkursu, zostanie wyłonionych 3 zwycięzców (dalej: „Zwycięzcy”). 3. Zwycięzca otrzyma nagrodę w postaci:
 3. Od Organizatora nr 1 tj. Skingood Garden UG – 1 zestaw kosmetyków o wartości brutto : 419,97zł marki Skingood Garden oraz
 4. Od Organizatora nr 2 tj. firmy: Creamy sp. z o. o.- 1 zestaw o wartości brutto : 389 zł

(dalej: „Nagroda” lub „Nagrody”).

 1. W przedmiotowym konkursie Trzej zwycięzcy zostaną wybrani przez Komisję Organizatora nr 2 tj. firmy Creamy sp. z o. o.
 2. Każda z komisji Organizatorów kieruje się w swojej ocenie kreatywnością udzielonych wypowiedzi oraz zgodnością (prawidłowością) opublikowanych wypowiedzi z Zadaniem Konkursowym i Regulaminem. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nie uzasadniania wyboru danej wypowiedzi.
 3. Wybór Komisji ma charakter ostateczny.
 4. Uczestnicy, którym zostanie przyznania Nagroda zostaną wymienieni w komentarzu pod postem konkursowym, po zakończeniu konkursu.
 5. Uczestnik, który nabędzie uprawnienie do Nagrody zwany będzie dalej „Laureatem”.
 6. O przyznaniu Nagrody Organizatorzy poinformują Laureata poprzez wysłanie wiadomości prywatnej na Facebooku/Instagramie. Laureat zobowiązany jest do przesłania poprawnych danych teleadresowych (imię, nazwisko, ulica, miasto, kod pocztowy, nr telefonu).
 7. W przypadku braku możliwości przekazania Nagrody, na skutek podania błędnych danych lub zmiany danych Laureata, o której Organizatorzy nie zostali poinformowani lub w przypadku niespełnienia przez Laureata warunków, o których mowa w niniejszym

Regulaminie, jak również w przypadku trzykrotnej nieudanej próby doręczenia Nagrody, Laureat traci uprawnienie do odebrania Nagrody.

 1. W przypadku, gdy okaże się, że Laureatem Konkursu jest osoba, która nie spełnia warunków określonych w Regulaminie, osoba taka traci prawo do odebrania Nagrody, a Komisja konkursowa ponownie wyłania Laureata Konkursu.
 2. Każdy Organizator we własnym zakresie pokrywa koszty wysyłki zamówienia. §4. Dane Osobowe 
 3. Administratorem danych osobowych Uczestników są Organizatorzy. Kontakt z Organizatorem 1 jest możliwy korespondencyjnie na adres Friedrichstr. 79, 10117 Berlin oraz na adres e-mail help@skingood.pl oraz Organizatorem 2: ul. Chmielna 6, 00-020 Warszawa, adres e-mail sklep@creamy.pl
 4. Organizator 1 jako administrator danych osobowych informuje, że: a. Jest administratorem danych osobowych Uczestnika w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO);
 5. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane:

(I) w celu związanym z organizacją i przebiegiem Konkursu (marketing bezpośredni), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

(II) w celu wykonywania praw autorskich wskazanych w § 8 powyżej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO;

(III) w celu obsługi roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 1. Organizator 2 jako administrator danych osobowych informuje, że: a. Jest administratorem danych osobowych Uczestnika w rozumieniu RODO;
 2. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane:

(I) w celu związanym z organizacją i przebiegiem Konkursu

(II) wyrażenia odrębnych zgód, również w celach marketingowych (marketing bezpośredni), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; (III) w celu wykonywania praw autorskich wskazanych w § 8 powyżej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO;

 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od końca roku kalendarzowego w którym przeprowadzono Konkurs.
 2. Uczestnicy, a w przypadku Uczestników niepełnoletnich ich przedstawiciele ustawowi, podają dane osobowe dobrowolnie oraz mają prawo dostępu do nich i ich poprawiania, żądania usunięcia, z zastrzeżeniem że odmowa podania danych uniemożliwi udział w Konkursie, wydanie oraz realizację nagród.
 3. Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych i

podatkowych, organy publiczne na podstawie i w granicach prawa w szczególności jak KAS, organy ścigania.

 1. Dane osobowe nie są transferowane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 2. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem – w tym celu Uczestnicy Konkursu wysłać odpowiednią informację na adres: Organizatora 1 [Friedrichstrasse 79, 10117 Berlin, Niemcy] lub na adres Współorganizatora [Chmielna 6, 00-020 Warszawa, Polska].
 • §5. Reklamacje 
 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [help@singood.pl].
 2. Reklamację dotyczącą wydania nagrody przez Organizatora 1 należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [help@singood.pl].
 3. Reklamację dotyczącą wydania nagrody przez Organizatora 2 należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [sklep@creamy.pl]
 4. Reklamacje można składać przez cały czas trwania Konkursu oraz nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia Konkursu.
 5. Reklamacje będą̨ rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od daty doręczenia reklamacji w sposób określony w ust. 1 powyżej. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej, poprzez e-mail wysłany na adres, z którego została wysłana reklamacja.
 • 6. Postanowienia końcowe i informacje techniczne 
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 27.05.2021r.
 2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.z 2009r.Nr 09,poz.1540).
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli na skutek działania usługodawców (np. poczty, przewoźników, przedsiębiorstw telekomunikacyjnych, administratorów sieci komputerowych, wadliwości działania łączy internetowych lub oprogramowania lub sprzętu komputerowego Uczestnika) lub zdarzeń związanych z realizowaniem usług mających charakter siły wyższej, nie będzie mógł wywiązać się z całości lub części zobowiązań, przewidzianych niniejszym Regulaminem, mimo dochowania przez Organizatora szczególnej staranności.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie w czasietrwania Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i doprecyzowaniemwarunków uczestnictwa w Konkursie, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych Uczestników. Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu za pośrednictwem publicznej sieci teleinformatycznej pod adresem URL: https://creamy.pl/regulamin-konkursu-organizatorow-skingood-garden-creamy/
 5. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z przepisami prawa.
 6. Przystępując do Konkursu (publikując Pracę Konkursową) Uczestnik potwierdza tym samym zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptację.