§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu „#moje Creamy” na fanpage’u https://www.facebook.com/creamy.skin.oil.care/ i https://www.instagram.com/creamy.skin.care/ jest CREAMY Sp. z.o.o., z siedzibą przy ul. Chmielnej 6, 00-020 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 541871, NIP: 360-74-86-40, BDO: 000363212, zwany dalej Creamy.
 2. Fundatorem nagrody jest Ogranizator.
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 4. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.instagram.com/creamy.skin.care/ oraz https://www.facebook.com/CreamyKosmetykiNaturalne  (zwanej dalej “Fanpage”)
 5. Udział w konkursie jest nieodpłatny.

§2 Warunki uczestnictwa

 1. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien miećskończone 18 lat.
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook lub Instagram..
 3. Konkurs trwa od dn. 28.1.2021 r. do odwołania W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników konkursu w kanałach wskazanych w § 1 pkt. 1 Regulaminu.
 4. Do 10 dni kolejnego miesica.
 5. Ogranizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook’a.

§3 Zadanie konkursowe

 1. Zadanie konkursowe polega: zrobieniu zdjęcia z produktem/produktami Creamy, dodanie go na Instagram lub Facebook z hasztagiem #mojeCreamy oraz oznaczeniem profilu Organizatora, tj. https://www.instagram.com/creamy.skin.care/  lub https://www.facebook.com/CreamyKosmetykiNaturalne
 2. Co miesiąc zostaną wybrani 3 laureaci na zasadzie: I, II oraz III miejsca.
 3. Pracownicy firmy Organizatora wybiorą zdjęcia, które ich zdaniem są najciekawsze/najbardziej kreatywne i w ten sposób zostaną wyłonieni zwycięzcy konkursu.
 4. Każdy z Laureatów zobowiązany jest do skontaktowania się z Organizatorem poprzez wiadomość prywatną na profilu Creamy na Facebooku lub Instagramie. Nie skontaktowanie się przez Laureata w terminie do 10 dni od ogłoszenia Laureatów w danym miesiącu oznacza rezygnację Laureata z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.

§4 Nagroda

 1. Nagrodą w konkursie jest:
  1. I miejsce: jeden kosmetyk Creamy, wybrany prze Laureata, który zajął pierwsze miejsce.
  2. II i III miejsce: kod rabatowy na kosmetyki Creamy w wysokośći 20%, ważny przez miesiąc od otrzymania kodu. Obowiązuje ona na creamy.pl i dotyczy produktów w cenie regularniej, tj nie przecenionych.
 2. Nagroda dla I miejsca zostanie dostarczona kurierem DPD, kuriere InPost, paczkomatem InPost na terenie Polski.
 3. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
 6. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostaćwykluczony z Konkursu.

§5 Prawa Autorskie i inn

 1. Przystępując do konkursu, użytkownik oświadcza, że jest autorem i posiada prawa autorskie majątkowe do pracy konkursowej, którą zgłasza do konkursu, oraz że nie narusza ona praw osób trzecich.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji kont użytkowników, prac i komentarzy oraz do usuwania ich bez podania przyczyny. §5 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
 3. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich lub innych praw osób trzecich oraz innych naruszeń Regulaminu Konkursu i Regulaminu Facebooka, Organizator może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu zgłoszenia w konkursie.
 4. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.

§ 6 Wizerunek.

 1. Zwycięzcy konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne publikowanie swojego wizerunku i wymienianie nazwy profilu w celu ogłoszenia wyników.

§7 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu podanych w ramach konkursu „Idealny dzień tylko dla siebie” jest CREAMY Sp. z.o.o., z siedzibą przy ul. Chmielnej 6, 00-020 Warszawa, zwany dalej Creamy.
 2. Kontakt do powołanego przez Creamy inspektora ochrony danych jest pod adresem e-mail inspektorochronydanych@creamy.pl lub pod adresem siedziby administratora.
 3. Podane dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), art. 6 ust 1. lit b) udziałem w Konkursie „#mojeCreamy”. art. 6 ust 1. lit a) udzieleniem zgody na publikowanie wizerunku,
 4. Podane dane będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu przez okres publikowania zdjęć/relacji InstaStories przez Creamy.
 5. Uczestnik konkursu, który podał swoje dane, posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania (sprostowania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 6. Podane dane będą przekazane Organizatorowi Wykonawczemu konkursu „#mojeCreamy” działającym w imieniu Creamy, firmie Sensi Gray sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (04-563) przy ulicy Jana Skrzyneckiego 23/6 oraz firmom obsługującym administratora w zakresie nowych technologii.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w konkursie, w przypadku nie podania danych nie będzie możliwy udział w konkursie.

§8 Reklamacje i postanowienia końcowe

 1. Reklamacje związane z konkursem mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, listem poleconym na adres Organizatora CREAMY Sp. z.o.o., z siedzibą przy ul. Chmielnej 6, 00-020 Warszawa z dopiskiem “Reklamacja” w terminie 7 dni od zaistnienia podstawy reklamacji, lecz nie później niż do 31.12.2021 r. Reklamacje nadesłane pod tym czasie nie będą rozpatrywane.
 2. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu, w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji. Za przekazanie odpowiedzi na reklamację w terminie uznaje się [np. wysłanie listu poleconego lub maila z odpowiedzią w tym terminie]. Organizator może wymagać dodatkowych oświadczeń od użytkownika w celu uprawdopodobnienia podstawy reklamacji.
 3. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji podejmowane będą w formie pisemnej.
 4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
 5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.